Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri

 

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri

 • Turist Rehberliği

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda Sözel alandan yeterli puana sahip olan öğrenciler bölümümüzü tercih edebilmektedir. Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler eğitim programında yer alan farklı yabancı dil derslerini (İngilizce, Rusça) birini zorunlu olarak seçerek ve dört dönem boyunca seçtiği dil derslerini alarak  birden fazla yabancı dili öğrenme fırsatına sahip olmaktadır. İlk dönemde, öğrenciler, turizm sektörüne yönelik temel dersler almaktadır. Sonraki dönemlerde Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyal Psikoloji, Mitoloji, Coğrafya vb. derslerle, öğrencilere turizm rehberliğine uygun donanım kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler TUREB’in gezi düzenlediği dönemlerde toplam 36 gün süren zorunlu Anadolu Turu’na katılarak mezun olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD ya da DS notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

MİSYONU

Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterliliğe sahip, etik değerlere bağlı, araştırıcı, yaratıcı, problem çözebilen, mükemmelliği arayan meslek elemanları yetiştirmeyi Öğrencilerine günümüzün rekabetçi, karmaşık ve küreselleşen iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli olan tüm yetenekleri ve bilgiyi kazandırmayı Okul-sanayi işbirliğiyle hedefe uygun olarak hazırlanan eğitim programlarında temel ve uygulamalı eğitimler vererek, ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılamayı Topluma karşı hizmet yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirmeyi, görev edinmiştir. 

VİZYONU

Evrensel eğitim ve araştırmalarda rekabet edebilecek kaynakları sağlayarak, sürekli değişen koşullara kolaylıkla uyum gösterebilen bilgi üretimi, bilgi değerlendirme ve öğrenme konusunda dünya çapında bir eğitim imajı geliştirerek uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirmek ve saygı duyulan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği bir eğitim kurumu olmaktır.

DEĞERLERİ

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülke çıkarlarını herşeyin üzerinde gören, vatanına ve milletine bağlı, ahlaklı, mesleki yeterliliğe sahip meslek elemanı yetiştirmek.

HEDEFLERİ

Profesyonel Turist Rehberleri yetiştirmek.

Nitelik ve nicelik bakımından kaliteyi esas almak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Mezun öğrenci sayıları

İstihdam sağlanan öğrenci sayısı

Eğitim Dili

Türkçe

Üst Derece Programlara Geçiş

Onlisan programını başarıyla tamamlamış öğrenciler DGS sınavına girerek Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği Turizm İşletmeciliği programlarına geçiş yapabilirler.

Program yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Bölüm mezunları alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
 2. Bölüm mezunları alanında mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlar.
 3. Bölüm mezunları alanı ile ilgili temel değer ve ilkeleri gözetir.
 4. Bölüm mezunları alanlarında gerekli yabancı dili üst düzeyde kullanır.
 5. Bölüm mezunları alanlarında genel kültür bilgisini üst düzeyde aktarır.
 6. Bölüm mezunları alanlarındaki etik ve toplumsal değerlere uygun davranır.
 7. Bölümden mezun olan öğrenciler turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
 8. Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
 9. Grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
 10. Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları sergiler.
 11. İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
 12. Rehberlik mesleği ile ilgili hizmet gerekliliklerini müşteri memnuniyetini dikkate alarak uygular.
 13. Bir seyahat işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için güncel yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
 14. Türkiye’de ve Dünyada yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din, sanat ve coğrafyaları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.
 15. Bir turu planlar, uygular ve denetler.
 16. İlkyardım konusunda temel bilgiye sahip olur ve uygular.
 17. Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
 18. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
 19. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
 20. Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir.
 21. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
 22. Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur
 23. Atatürk ilkeleri ve inkılapları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser.